Algemene voorwaarden

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Skyfun verhuur verhuuropgestelde aanbiedingen en tussen hem en de wederpartij gesloten huurovereenkomsten alsmede aanbiedingen en gesloten overeenkomsten (van opdracht) ten aanzien van de attractie. De wederpartij ten aanzien van dergelijke aanbiedingen en overeenkomsten wordt hierna steeds genoemd: huurder. Toepassing van door de huurder ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig.Voordat u de reservering maakt,bent u er dan van bewust dat wij de attracties bij Afhaal, opbouw en verzorging altijd moeten kunnen verankeringen.Op gras nemen wij de ankers mee en op andere ondergronden bent u verplicht deze bij te huren, klant is verplicht dit door te geven. Stroomkabels die worden aangelegd voor de attracties of luchtkussens  die invloed kunnen hebben, dienen  door  de verhuurder zelf te verzorgen.(wij nemen 25 meter stroomkabel per attractie mee,geen afdekmatten).

Aanbiedingen en overeenkomsten
2. De prijzen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend tenzij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestigingen van Skyfun verhuur
4. Door of vanwege Skyfun verhuur verstrekte documentatie, gebruiks- en andere adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5. Huurder, of diens gemachtigde, is verplicht, op aangeven van Skyfun verhuur, bij aflevering van het verhuurde te tekenen voor ontvangst.
6. Tenzij anders is overeengekomen is Skyfun verhuur haar aanbieding gedurende 30 dagen gestand te doen. 

Betaling
7. De door Skyfun verhuur opgegeven prijzen luiden in Euro’s inclusief 21% btw, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
8. Betaling van de factuur dient te geschieden zoals aangegeven op de toe gestuurde factuur van Skyfun verhuur. Storting of overschrijving op de bankrekening van Skyfun verhuur na ontvangst van de factuur, kan alleen na vooraf overeengekomen toestemming van Skyfun verhuur
9. Betaling van het aan Skyfun toekomende bedrag dient zonder beroep op verrekening of korting voor het evenement te geschieden
10. Indien huurder, of diens gemachtigde, het aan Skyfun toekomende bedrag niet binnen de in deze leverings- betalings-voorwaarden gestelde termijn zoals aangegeven op de factuur voldoet, is huurder of diens gemachtigde daarover de wettelijke rente verschuldigd, geldend op het moment waarop huurder, of diens gemachtigde in verzuim raakt.
11. Na het sluiten van de overeenkomst is Skyfun gerechtigd om van de huurder genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
die het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen. Annulering

12. Annulering van de overeenkomst door huurder is mogelijk tot 24 uur voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient schriftelijk te geschieden per mail. Ingeval van tijdige annulering is huurder 50 % van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij niet-tijdige annulering blijft de volledige prijs verschuldigd. Ingeval van tijdige annulering is verzetting van datum kosteloos. (indien beschikbaar)

Regeling ten aanzien van verhuur van objecten
13. De verhuurde attracties blijven eigendom van Skyfun en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van Skyfun.
14. Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder begeleid verhuren wordt verstaan, dat de vennootschap, naast het afstaan in gebruik van het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van het verhuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van het verhuurde.
15. In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan Skyfun verhuur kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de huurder geacht wordt het verhuurde zonder gebreken en beschadigingen te hebben ontvangen en zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na retourneren van het verhuurde geconstateerde gebreken en/of beschadigingen.
16. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder dient als een goede huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door huurder aan Skyfun verhuur in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is zoals bedoeld in artikel 17, te worden teruggegeven. De huurder dient de bijgeleverde gebruikshandleidingsmap van te voren hebben gelezen en begrepen. De begeleiding van de huurder dient volwassen en bekwaam te zijn voor deze functie.
17. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Skyfun verhuur geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts. Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en Skyfun verhuur hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan De Toren te vergoeden. Indien door deze schade Skyfun verhuur zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen.
18. Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor 19.00 uur is terug gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.
19. Voor zover het bepaalde in de artikelen 15 tot en met 20 afwijkt van andere bepalingen in deze algemene voorwaarden (met uitzondering van de artikelen 22 tot en met 35) dan prevaleren de artikelen 15 tot en met 20.

Aansprakelijkheid
20. Ingeval van beschadiging aan het verhuurde, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade (waaronder bedrijfsschade) al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.
21. In geval de huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder als hierboven in artikel 19 genoemd aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.
22. Skyfun is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van Skyfun verhuur of van door hem ingeschakelde hulppersonen. Deze bepaling geldt slechts voor zover Skyfun verhuur een overeenkomst heeft gesloten met een natuurlijk  Skyfun persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.
23. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven in artikel 24 bepaalde, is Skyfun verhuur niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder vrijwaart Skyfun verhuur ter zake van eventuele vorderingen van derden.
24. Indien Skyfun ingevolge het voorgaande gehouden is de schade die de huurder lijdt, te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorgaand artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is Skyfun verhuur nimmer aansprakelijk. Deze beperking geldt niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Skyfun of zijn leidinggevende ondergeschikten.
27. De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens Skyfun ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

Overmacht
25. In geval van overmacht is Skyfun bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
26. Met overmacht wordt bedoeld elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van Skyfun aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbrekingen, import- of handelsverboden, uitsluiting en andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.
27. Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het materiaal dan wel de gebruikers en/of begeleiders gevaar loopt, kan Skyfun besluiten het gebruik van het verhuurde stil te leggen. Indien hierdoor de aanvang van de gebruiksmogelijkheden niet op het juiste tijdstip plaats heeft gehad, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan Skyfun verhuur nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door huurder geleden schade. Bij windkracht vanaf 5 dienen de attracties stopgezet te worden. De luchtattracties dienen ALTIJD te worden verankerd met bijgeleverd ankerset. Wanneer u de luchtattracties NIET verankerd bv op kunstgras zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.
28. Ontbinding en opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat Skyfun verhuur gehouden is tot enige schadevergoeding.
29. Alle vorderingen die Skyfun verhuur in deze gevallen op de huurder mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 

Slot bepalingen
30. Indien een of meer bepalingen uit de tussen Skyfun verhuur en de wederpartij gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
31. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen als bijzondere voorwaarden in de overeenkomst van verhuur en huur te worden opgenomen.
32. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
33. Elk geschil tussen Skyfun verhuur en de huurder zal door de Rechtbank dan wel de Kantonrechter in de plaats of het arrondissement/kanton waarin Skyfun verhuur is gevestigd worden beslecht. Dit artikel geldt niet in het geval de huurder natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.